Alle

Ontwikkelaar1801-040
DWH ontwikkelaar
Reactie uiterlijk 25-1-2018 voor 16.00 uur
werklocatie Rotterdam
Startdatum z.s.m.
Duur; enkele maanden bvk voor 36 uur per week
Jouw rol
Als Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Datawarehouse.
Binnen een scrum team maak je een impact-analyse van de DWH-uitbreidingen/wijzigingen.
Je werkt zowel aan het modelleren van data en ontwerpen van stermodellen als aan de aanpassingen in de voorportalen en de staging area, de Data Vault en de Data Marts.
Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen.
Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt.
Onze vraag
 • Je hebt HBO werk en denkniveau, bereikt door een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van (bestuurlijke) Informatica
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie/werkveld
 • Je hebt kennis van en ervaring met datawarehouses, Data Marts, de Data Vault methodiek, datamodellering en het ontwikkelen van stermodellen
 • Je hebt kennis van en ervaring met Oracle-databases, Oracle PL/SQL, SQLPlus en TOAD
  Je bent communicatief vaardig, accuraat, leergierig, flexibel, resultaatgericht en klantgericht
Netwerk beheerder1801-039
Rol: Netwerkbeheerder
Duur van de opdracht initieel 1 jaar
aantal uren per week: 40
Werklocatie: Woerden
Uurtarief rond Euro 70,= all-in ex BTW
reactie utierlijk 26-1-2018 voor 15 uur
Netwerkbeheerder:
Eisen van kennis:
CCNA opleiding / certificering
Ervaring met Netwerk Security
Kennis van bijvoorbeeld protocollen ipv4, ipv6, DNS, DNSEC
Ervaring firewalls, switches, routers
Aantoonbaar werkervaring met security? PKI of SSL is meegenomden
Ervaring met Software-Defined Networking?
hyper converged networking?
aantoonbaar ervaring met werken in Beheerorganisatie (DEV-OPS)?
aantoonbaar ervaring met werken met Performanceanalyse?
Wat ga je doen?
De netwerkbeheerder is primair bezig met het onderhoud, het beheer en de beveiliging van netwerken. Daartoe gebruikt hij allerlei protocollen, besturings- en toepassingssoftware.De netwerkbeheerder inventariseert eisen en wensen en bepaalt wat de
mogelijkheden zijn. Met behulp van deze gegevens stelt hij een netwerkontwerp op. Na goedkeuring en vaststelling van het ontwerp stelt de netwerkbeheerder een implementatieplan en een planning van de werkzaamheden op. Indien nodig worden aanpassingen doorgevoerd in het implementatieplan en/of de planning. Vervolgens voert de netwerkbeheerder de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden uit. Tijdens, maar ook vooral na, de installatiewerkzaamheden test hij de werking van het netwerk grondig. Leidraad hierbij zijn de doelstellingen en specificaties uit het netwerkontwerp. Resultaten worden gerapporteerd aan de leidinggevende of projectleider. Tenslotte zorgt de netwerkbeheerder ervoor dat het geïnstalleerde netwerk (of delen hiervan) volledig en op de juiste wijze wordt gedocumenteerd.
Een belangrijke taak van de Netwerkbeheerder is het voorkomen van storingen. Vanuit zijn beheerfunctie dient de netwerkbeheerder storingen te lokaliseren, de oorzaak van storingen te achterhalen en storingen op te lossen. Storingsmeldingen en oplossingen documenteert hij volgens geldende regels, zodat er later gebruik van gemaakt kan worden. Tenslotte wordt van de netwerkbeheerder verwacht dat hij gevraagd en ongevraagd verbetervoorstellen kan formuleren en dat hij procedures opstelt en onderhoudt voor het beheer van de netwerkinfrastructuur. Uiteraard dient hij deze procedures ook na te leven en te controleren of ze door anderen worden nageleefd. rol en verantwoordelijkheden De netwerkbeheerder werkt zelfstandig, maar ook samen met collega's. Hij is verantwoordelijk voor de technische inrichting van een netwerk en hij wordt beoordeeld op de resultaten. Omdat hij meestal zelfstandig werkt is hij vooral verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden, maar in geval van teamwerk kan de verantwoording gedeeld worden. De netwerkbeheerder is een specialist en heeft vooral een uitvoerende en controlerende rol. Vanuit zijn specialisme adviseert hij collega's en/of opdrachtgevers. complexiteit De complexiteit van de taken van een netwerkbeheerder neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de globalisering en technische ontwikkeling van netwerken, de steeds groter wordende overlap tussen telecom en informatietechnologie, en de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de capaciteit, de beschikbaarheid en de beveiliging van een netwerk. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de Netwerkbeheerder. De netwerkbeheerder moet derhalve van veel aspecten goed op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken. Er wordt van hem ook verwacht dat hij de technologische ontwikkelingen en innovaties kent én zich deze snel eigen maakt. typerende beroepshouding De netwerkbeheerder stelt zich klantgericht, pro-actief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen, neemt zijn verantwoordelijkheid en kan goed omgaan met tijdsdruk. Van hem wordt verwacht dat hij diepgaande kennis heeft van de technische kant van een netwerkinfrastructuur; hij vervult daarvoor ook een vraagbaakfunctie voor collega's. Tenslotte dient hij er zich van bewust te zijn dat hij een voorbeeld-functie heeft t.o.v. eindgebruikers en collega's.

Wat vragen wij?
Kennis en ervaring met complexe netwerk infrastructuur
Kennis en ervaring met Software-Defined Networking
Kennis en ervaring met hyper converged networking
Pmo / Projectleider1801-038
Jr. Technisch PL cq PMO
werklocatie: Amsterdam en Den Bosch
Inzetduur: Initieel 6 maanden met optie
Tarief: Max € 60,00
Profiel / kennisgebied noodzakelijk:
Basis PM/PL kennis Agile en Prince2.
Kunnen opzetten en bijhouden van projectadministratie en rapportage.
Kunnen omgaan met stress in een complexe omgeving/veel stakeholders.
In teamverband kunnen werken, zelfstandig.
Vasthoudend, resultaat gedreven, communicatief vaardig.
IT Infra affiniteit
Agile
Prince2
KanBan
VSTS kennis
Pré Security affiniteit
Pré Netwerk affiniteit
Testmanager1801-037
Rol: Sr. Testmanager
Startdatum: 05-02-2018
Einddatum: 31-12-2018
Aantal fte: 1
Aantal uren per week: 32-36
Optie tot verlenging: ja
uurtarief is afhankelijk van Kennis en ervaring tussen 70-95
Functieomschrijving
De testmanager (senior) bewaakt dat testen en resultaten zijn gedocumenteerd om input te leveren aan gebruikers, functioneel beheerders, applicatiebeheerders en applicatieontwikkelaars.

Werkzaamheden/ verantwoordelijkheden
Maakt gebruik van specialistische kennis om complexe testprogramma's te managen;
Is verantwoordelijk voor het in acht nemen van testprocedures, met inbegrip van een gedocumenteerde auditprocedures;
De kern van het resultaatgebied testmanagement ligt in de testvoorbereiding. De testvoorbereiding vraagt van betrokkenen het vermogen om zich een beeld te vormen van alle mogelijke risico's die kunnen voorkomen én de vraag op welke wijze hierop met de testomgeving, testdata en dergelijke gereageerd kan worden. Deze 'what if' analyse vooronderstelt een scherpe geest en het vermogen om buiten gebaande paden te kunnen denken.
Testmanagement heeft een coördinerende rol in het testproces. Testmanagement organiseert en coördineert de inbreng en inzet van relevante deskundigheden. In het testproces liggen in de testuitvoering sleutelmomenten. Doorgaans activiteiten die strak geprocedureerd zijn en waarop de processturing moet worden gericht. Dit vereist bij Testmanagement discipline en ook de vaardigheid om gedisciplineerd gedrag af te dwingen bij de testers. Belangrijke kenmerken van het gedrag van Testmanagement zijn daadkracht, stevigheid, dicht op de inhoud zitten en vasthoudendheid.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Functioneel beheer Team III (domein Belastingen) beheert alle primaire bedrijfsapplicaties voor de bedrijfsprocessen van het organisatieonderdeel Belastingen. Daarnaast gaat het team steeds meer samenwerken met Team I - Functioneel beheer Basisinformatie, omdat de applicatie Neuron-WOZ valt onder de verantwoordelijkheid van de rve Basisinformatie. Door de vernieuwing van het primaire systeem van het organisatieonderdeel Belastingen, is er veel veranderd in de werkzaamheden van team III. Informatieketens zijn omvangrijker en deels complexer geworden. In deze vernieuwde omgeving mag een Testmanager niet ontbreken.

U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend HBO diploma Bedrijfskundige Informatica of soortgelijke IT gerelateerde opleiding. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Let op! De kandidaat moet het diploma meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
KO
De aangeboden kandidaat beschikt over het certificaat TMap NEXT Testmanager.
KO
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar ervaring in een omgeving met complexe ketens van informatiesystemen.
KO
De gevraagde ervaring kan aangetoond worden door een omschrijving/motivatie van de gevraagde ervaring welke u toevoegt als bijlage in de map achter deze vraag. Waar de ervaring is opgedaan dient tevens te blijken uit het cv.

Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

KO
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan bij een gemeente en/of overheidsinstelling.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Wens:
Heeft de aangeboden kandidaat werkervaring opgedaan binnen het domein Belastingen / Basisregistratie WOZ?
Wens:
Eerder ervaring opgedaan binnen Gemeente AMsterdam
Ontwikkelaar1801-035
Rol: Online Interaction designer-Frontender
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Utrecht
Start: zsm
Uren per week: 32 uren p.w.
Duur van de inzet: 1 jaar indicatief
Uiterste reactie datum: 23-01-2018 12.00 uur
tarief indicatie: €77.50 ex. btw.
Intakegesprekken worden gepland op 25-01-2018 tussen 10.00 uur en 14.00 uur
Korte beschrijving van de opdracht
Online en web zijn belangrijke pijlers van de toekomst van de het bedrijf. Gezien het grote belang van online voor het bedrijf vindt een groot deel van de online ontwikkeling plaats binnen de organisatie. We werken in Scrum teams aan de ontwikkeling van online diensten, apps, informatie en campagnes voor ondernemers. Om onze online marketing verder te optimaliseren, zijn we op zoek naar jou.Voor onze online marketing starten we een klein maar sterk team om onze online marketing snel en professioneel
Wat ga je doen?
Je helpt onze online marketeers hun ideeën vertalen naar een interactief concept of campagne. Je ontwerpt hiervan de interactie en brengt deze ook zelf snel en professioneel tot leven in html/css. Je denkt hierbij ook aan animatie / micro-interacties en toegankelijkheid, om zoveel mogelijk ondernemers een geweldige user experience te bieden.
Je bent ook de spil tussen de interne stakeholders, techniek en de gebruiker, dus denk je naast usability ook na over conversie en overleg je met de back-end developer over de beste manier om de door jou bedachte interfaces te implementeren. Als vanzelfsprekend volg je de online (design) trends en deel je kennis en ideeën met je collega's.
Wat ga je doen?
Je helpt onze online marketeers hun ideeën vertalen naar een interactief concept of campagne. Je ontwerpt hiervan de interactie en brengt deze ook zelf snel en professioneel tot leven in html/css. Je denkt hierbij ook aan animatie / micro-interacties en toegankelijkheid, om zoveel mogelijk ondernemers een geweldige user experience te bieden.
Je bent ook de spil tussen de interne stakeholders, techniek en de gebruiker, dus denk je naast usability ook na over conversie en overleg je met de back-end developer over de beste manier om de door jou bedachte interfaces te implementeren. Als vanzelfsprekend volg je de online (design) trends en deel je kennis en ideeën met je collega's.
Wat vragen wij?
Een afgeronde opleiding op HBO niveau en minimaal 3 jaar werkervaring met online interaction design en front-end development. Het is een pre als je in de afgelopen 2 jaar gewerkt hebt bij of voor een online / design / reclame bureau en je in staat bent om volgens die kwaliteits- en tijdmaatstaven te ontwerpen. Je hebt het vermogen om een marketingvraagstuk in no-time om te zetten in ontwerp en daarna in responsive html/css/js. Je hebt een goed oog voor user experience en interactie. Je komt zelf met praktische oplossingen voor interactie en user experience uitdagingen. Je hebt ervaring met Sketch. Een aansprekend portfolio met je interaction design / front-end werk, vooral campagnesites, is een pre.
De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentering van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk.
Helpdesk medewerker1801-034
Rol: Service Desk Medewerker
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 20 – 24 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: ca. 25,- per uur

Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zoeken wij (met spoed) een Service desk medewerker voor een inzet van 20 tot 24 uren per week beschikbaar.

Functieomschrijving
De medior Servicedeskmedewerker is het eerste aanspreekpunt en geeft 1e en 2e lijnondersteuning aan gebruikers voor het beantwoorden van vragen en het oplossen van storingen en problemen met betrekking tot applicatiegebruik en infrastructuur, zodanig dat de gebruiker gegarandeerd is van goedwerkende systemen. De functie wordt gekenmerkt door het oplossen van minder complexe storingen in een zeer complexe omgeving.

De ICT Servicedesk registreert meldingen en wijzigingen, analyseert, lost direct op of biedt oplossingen aan en/of routeert issues naar het juiste adres binnen de eigen organisatie. Tijdens dit proces houdt hij of zij de (eind-)gebruiker op de hoogte van de voortgang van zijn of haar melding en/of wijziging.


Kennis en Ervaring:
HBO werk en denk niveau
5 jaar Aantoonbare kennis en ervaring opgedaan inzake Informatie technologie
De kandidaat heeft een opleiding gevolgd of de kandidaat is werkzaam geweest in een dienstverlenende sector waar communicatie belangrijk is.
De aangeboden kandidaat is doordeweeks flexibel inzetbaar tussen 07:30 en 18:00 uur (het rooster wordt namelijk uiterlijk één week van te voren opgemaakt).

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Full stack developer1801-032
Rol: Senior Full stack developer (.Net/Angular)
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 5 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zoeken wij (met spoed) een Full Stack developer.Rol en context
Binnen de opdrachtgever zijn meerdere scrum teams actief met het bouwen van web toepassingen voor de klanten van de opdrachtgever, diverse web-apps voor de interne medewerkers als ook een Smart Platform. Zowel front-end als integratie wordt cloud-based gebouwd met de nieuwste ontwikkeltalen, zodat men volledig schaalbare omgevingen creëert met geautomatiseerde Continuous Integration / Continuous Delivery. Voor een nieuw op te starten team zoekt de opdrachtgever een Full Stack Developer die ervaring heeft met het bouwen van een orderstraat voor investments. Deze domein kennis geldt als een bijzonder belangrijke pre voor de opdrachtgever. De gezochte kandidaat krijgt in dit nieuwe team veel vrijheid en autonomie om zo’n orderstraat te bouwen. Wat zoeken we?
 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Ruime werkervaring als full stack developer (.NET/Angular);
 • Ervaring met het ontwikkelen van RESTful API’s;
 • Ervaring met het bouwen van een orderstraat voor investments/beleggingen;
 • Ervaring met Angular 2/4, Bootstrap en Angular Material is een pré;
 • Ruime ervaring met het Agile werken in Scrum teams;
 • Je bent bekend met Continuous Delivery & Test Automation;
  Je bent nauwkeurig, een teamspeler en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Developer1801-031
Rol: Full-stack iOS Developer
Type inzet: Detachering
Locatie: Utrecht
Start: zsm
Uren: 36 uren per week
Duur van de inzet: 31-12-2019
Uiterste reactie datum: zsm
Tarief indicatie: marktconform
Voor onze opdrachtgever in Utrecht zoeken wij een ervaren full-stack iOS developer.Wat ga je doen?Als Full-stack iOS Developer bouw en beheer je samen met het team aan onze persoonlijke app waar meer dan 2 miljoen mensen gebruik van maken. Dit betekent dat je snel nieuwe functionaliteit kan maken en uitproberen en in productie moet houden. Oftewel: “You build it you run it!”.Waar ben je goed in?
Om in het team te passen heb je qua ervaring nodig:
 • 3 jaar Swift & RxSwift
 • functioneel programmeren
 • Jenkins Continuous Integration
 • Fastlane, Gradle en Git

En gebruik je de volgende tools:
 • Sketch
 • Xcode
  Appcode

Hier ga je werkenJe komt te werken in een zelfstandig "blended team" bestaande uit: 2 Android ontwikkelaars, 2 iOS ontwikkelaars, 1 Designer/UX, 1 business consultant, 1 analist Beacontechnologie en de Product Owner.Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Systeem beheerder / Engineer1801-030
Functie : System Engineer Enterprise Content Management
Kundigheidsniveau : Senior/Specialist
Aantal uren per week : 32
Startdatum inzet : 29 januari 2018
Einddatum inzet : 30-06-2018 met optie tot verlenging (langdurige inzet)
werklocatie Apeldoorn
Tarief indicatie Euro 70,= all-in ex BTW afhankelijk kennis en ervaringsniveau
 • Als systemengineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en testen rond het IBM product Filenet.
 • Specifiek voor deze aanvraag geldt dat de systemengineer is ingezet op het de producten van IBM; Enterprise System Monitor en P8 FileNet Content Foundation.
 • Ook het werken met, en ontwikkelen van patterns voor IBM IPAS zijn van toepassing voor deze rol. Vanuit verschillende kanten van de Belastingdienst is er een behoefte ontstaan om het managen van ongestructureerde informatie op te pakken en te verbeteren.De infrastructuur is een belangrijke bouwsteen in het ontwerp van een ICT-systeem en moet daarom nauwkeurig in elkaar gezet worden.

Eisen:
 • Kennis en ervaring met Linux
 • Kennis en ervaring met AIX
 • Kennis en ervaring met Windows
 • Kennis en ervaring met IBM Enterprise System Monitor, P8 FileNet Content Foundation en WebSphere Application Server
 • Kennis en ervaring met Linux/AIX scripting
 • Kennis en ervaring met IBM IPAS
 • HBO werk- en denkniveau

Wensen:
 • Analytisch denkvermogen en een goed organisatievermogen.
 • Initiatiefrijk in combinatie met een hoog probleemoplossend vermogen.
 • Goed kunnen samenwerken.
 • Kennis en ervaring met packaging (RPM)
 • Kennis en ervaring van IBM WAS (WebSphere Application Server) 8.x
  Kennis en ervaring met (enterprice) content management systemen
Developer / Consultant1801-029
Rol: BI developer / consultant
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 32-40 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zoeken wij (met spoed) een BI developer / consultant.
Als developer werk je voor het Data Warehouse Team van de opdrachtgever. Dit team is bezig om een DWH te implementeren.

Taak en rol:
oJe bent verantwoordelijk voor het opstellen van Technische Designs en het implementeren van de modellen en translaties vanuit PowerDesigner in SQL server;
oJe vertaalt het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp;
oJe werkt mee in projecten vanuit je eigen verantwoordelijkheid;

Gezochte kandidaat:
oBrede (aantoonbare) ervaring met Microsoft BI stack
oMin. 3 jaar en recente ervaring met bouwen van SSAS modellen (tabular) en SSRS rapportages
oGoede kennis van Microsoft SQL Server (> versie 2012)
oAantoonbare kennis van dimensioneel modelleren
oErvaring met PowerBI (PowerPivot, PowerQuery)
oErvaring met Power BI Desktop en Power BI Service
oGoed bekend met Sharepoint / Sharepoint Online
oKennis van basis BI begrippen (DWH, ETL..)
oGoed analytisch vermogen

Belangrijk: Ervaring opgedaan binnen de bancaire sector, en dan in het bijzonder met betrekking tot vermogensbeheer gelden als een zeer belangrijke pre voor deze opdracht.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Functioneel beheerder1801-025
Rol: Sr Functioneel beheerder
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 32 uren p.w.
Duur van de inzet: 6 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zoeken wij (met spoed) een Sr functioneel beheerder.Voor een gemeentelijke instantie zijn we per direct op zoek naar de senior functioneel beheerder voor een inzet die in eerste instantie 6 maanden duurt en binnen de afdeling Informatievoorziening bedrijfsvoering belegd is en globaal bestaat uit een taakgebieden: Gebruikersbeheer, functionaliteiten beheer en Proces management.Taken en verantwoordelijkheden:
1. Gebruikersbeheer
 • Verzorgt functionele ondersteuning op basis van meldingen van gebruikers
 • Bewaakt de kwaliteit en controleert de volledigheid van gegevens over de hele keten
 • Ontwikkelt, levert en beheert de noodzakelijke gebruikersinformatie en -documentatie
 • Levert input t.b.v. de SLA's en bewaakt overeengekomen afspraken

2. Functionaliteitenbeheer
 • Analyseert en adviseert gebruikers op basis van wijzigingsverzoeken
 • Beoordeelt de impact van wijzigingen en leveranciersactiviteiten op de bedrijfsprocessen
 • Voert functionele testen uit en werkt mee aan de invoering van nieuwe releases
 • Fungeert als testcoördinator
 • Levert binnen projectteams een inhoudelijke bijdrage bij de realisering van opdrachten

3. Procesmanagement
 • Levert een inhoudelijke bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling van de gemeente brede processen
 • Levert een proactieve bijdrage om het beheerteam naar een hoger niveau te tillen

  Gevraagde kennis en ervaring voor deze rol:
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over HBO werk en denk niveau (Knock Out)
 • kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het testen van complexe applicaties.
 • kandidaat heeft in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het beheren van complexe financiële systemen (JD Edwards/GFS/AFS).
 • kandidaat heeft 2 aaneengesloten jaren kennis en ervaring opgedaan met de gemeentelijke Planning en Control-cyclus.
 • kandidaat is in het bezit van een BISL certificaat
 • kandidaat is in het bezit van een SPD-1 diploma
 • kandidaat beschikt over 2 aaneengesloten jaren kennis en ervaring opgedaan met het beheer van het softwarepakket LIAS
  Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring opgedaan binnen overheid of een gemeentelijke omgeving.

Belangrijk: Bij interesse dient minimaal 1 relevante referentie opgegeven te worden. Hierbij dienen de organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn. Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Test specialist1801-015
Rol: Test engineer
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zoeken wij (met spoed) een Test engineer.

Vanwege het internationale karakter van onze opdrachtgever, is het profiel opgesteld in het Engels. Van geschikte geïnteresseerde kandidaten zien wij graag een Engels CV met begeleidende motivatie tegemoet.

Our customer is looking for the best and brightest minds in Testing to join in one of ther IT depoartments. The experience and future opportunities will include designing and applying manual and automated
tests using various automated test frameworks.

Activities and responsibilities:
As a member of the team, you are asked to deliver the following:
Design and execute test scenarios based on requirements, user stories and feedback from developers.
These test scenarios can be manual or automated. In case the tests are automated, the available
automated test framework(s) should be used. Support production issues, analysis and improvement of test
processes. Test execution (manual & automated Tests) & reporting the errors found. Develop and
enhance automation test frameworks to support automated integration testing. Execute automated test
suites and analyze and report test results.

Experience required:
Being able to work on a Bachelor level or higher, preferably with a background in IT
more than 3 years’ experience in technical domain and more than 8 years with software
testing
Test background; ability to identify risks areas and define proper test coverage; improve
current tests.
Experience with hardware testing, data analysis, protocol simulators, scopes.
Electronics/robotics experience considered a plus.
Ability to lead and coach junior testers.
Proven experience in automation of test cases and test infrastructure (e.g. Jenkins)
Experience of programming languages (e.g. Python, Java, JavaScript, UNIX/shell scripting).
Knowledge of embedded device or Android application test automation frameworks (e.g.
Python-based frameworks, Robotium, Espresso, Cucumber, Calabash, Ranorex). Test tools
like Squish and Selenium is a plus
Knowledge with Git and understanding of continuous integration, automated builds and build
systems.
Quality Assurance and Testing mind-set and passion
Excellent people and communication skills, Flexibility and being able to work across multiple
teams and cultures

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie (Beiden in het Engels). Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Data analist / Data scientist1801-014
Rol: Data analist
Type inzet: Detachering
Locatie: Brussel
Start: 01-02-2018
Uren: 24-40 uren per week (bespreekbaar)
Duur van de inzet: 6 mnd
Uiterste reactie datum: zsm
Tarief indicatie: marktconform
Voor onze opdrachtgever in Brussel zoeken (met spoed) wij een ervaren data analist/ scientist.
Opdrachten:
De Data Scientist is verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en informeren op basis van interne klant-, marketingdatabases en externe data verrijking. Hij/zij initieert proactief kansen om nieuwe doelgroepen en segmenten aan te trekken, huidige klanten beter te bedienen en de klantrelatie verder uit te bouwen en te behouden via descriptive en predictive analyses. Hij/zij vervult een sleutelrol in het verder uitbouwen van een single customer view en een omgeving voor marketinganalyse. Hij/zij vormt ook de exclusieve schakel tussen de informatiebehoeften van het marktmanagement en de samenwerking met BI- en IT-teams om tot de juiste data inzichten te komen. .
Hoofdactiviteiten:Data visualisatie:
 • Verslagen, dashboards en KPI-rapporteringen (campagnes, nieuwe tools en projecten) opstellen, ontwikkelen, beheren en verbeteren;
 • Instaan voor de correcte uitvoering van de rapportage en data visualisaties waarvoor hij / zij verantwoordelijk is aan de Groep en het management, waarbij hij een hoge kwaliteit nastreeft en deadlines respecteert.

Datamining - Datamodeling en analyse:
 • Instaan voor het ontwerpen en implementeren van een toekomstig kader voor marktanalyse (SAS-omgeving), met specifieke nadruk op het bewaren van marketingdata, analytische tools, gestandaardiseerde verslagen, dashboards en ondersteuning voor ad-hoc analyse aan het senior management;
 • Verder uitbouwen van een 360° single customer view om de analyse- en campagnemogelijkheden uit te breiden;
 • Projecten lanceren / participeren om kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit te voeren en de resultaten voor te stellen aan het topmanagement in verband met de marketingcampagne, klantengewoonten en -adoptie, verkoopinitiatieven, strategische partnerschappen, interne bedrijfsprestaties en verbetering van de bedrijfsprocessen;
 • Deelnemen aan het uitvoeren van opzoekingen en ad-hoc verslagen over specifieke data (SAS) voor de lancering van marketingcampagnes, en analyses uitvoeren om de markt te kennen en de besluitvorming te ondersteunen;
 • De spilfiguur vormen voor datacampagnes die uitgaan van de afdeling marktmanagement. U neemt actief deel aan de implementatie van de marketingcampagnes voor Niet-Leven en Leven door belangrijke data te verschaffen.
  Directie / Departement / Dienst

Market Management, Digital & Data ScienceProfiel en ervaring
 • Sterke wiskundige vaardigheden om dagelijks de complexe data te kunnen verwerken, en analytische, probleemoplossende vaardigheden om cijfers te kunnen begrijpen;
 • Master in Econometrie, Wiskunde of vergelijkbaar
 • Minstens 3 jaar ervaring in marketingdata-analyse en een masterdiploma (in statistiek, econometrie, wiskunde, computerwetenschappen, bij voorkeur een diploma in advanced analytics);
 • Eerdere ervaring in de verzekeringssector/financiële sector is een pluspunt;
 • Beheerst diverse talen zoals Phython, BigQuery/SQL, R, Mode,
 • Computervaardigheden omtrent Access, Excel en PowerPoint. Ervaring met SAS tools en technieken voor advanced analytics is een pluspunt.
 • Heeft een sterke affiniteit met digital marketing & IT
 • Heeft ervaring met databasequery en met rapportage en data visualisatie tools (vb. Tableau/SAS Visual Analytics) voor marketingdatabases, relationele databases en transactionele databases;
 • Achtergrond in Business consultancy is een pluspunt.
 • Agile mindset / snelle reactietijd / bijzonder stressbestendig;
 • Goede relationele vaardigheden en in staat om meerdere projecten te beheren;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Engels, Frans is een pluspunt;
  In staat om geschreven verslagen en analyses op te stellen die geschikt zijn om voor te leggen aan het senior management.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Software architect / Enterprise architect1801-011
Rol: Sr. Software Architect
Type inzet: Werving & Selectie
Locatie: Den Bosch
Start: zsm
Uren per week: 32 - 40
Duur van de inzet: intentie vast dienstverband
Uiterste reactie datum: zsm
Salaris indicatie: Marktconform

Omdat de beoogde kandidaat zowel Engelstalig als Nederlands mag zijn is de vacature tekst in het Engels opgesteld.
Purpose of the role Software Architect?
We work with a confident and capable team (52 FTE). Great ambitions when it comes to developing innovative products at home and abroad. As a Software Architect, you work with a team specialists and you realise applicable technical designs of the product architecture, tailored to the needs of customers, advisors, employees and insurers.
The ideal candidate should meet the following requirements:
A relevant educational background in IT. You have at least 8 years of experience working in .NET related Software engineering (e.g. C#, SQL Server).
In addition, you have at least 3 years of experience as a software architect or in a similar role.
Furthermore you have proven coaching skills and knowledge of architecture and development principles.
You also have hands-on experience with Enterprise Architecture strategy and/or road-map development and a drive for quality and maintainability.
Last but not least, you have excellent communicative skills in Dutch and English (word and writing).
Daily duties will include:
assisting the enterprise architect in defining the technical roadmap, designing a scalable and maintainable application;
making sure that all components perform securely, reliably, and are constructed with a high level of quality, performing at scale;
providing leadership and coaching for the peers and colleagues, helping them to improve themselves;
being part of the development team;
act as the balance point between maintaining existing technology and innovation, to satisfy business needs.

Aanbod van de opdrachtgever
De opdrachtgever biedt een functie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een gezellig en bovenal professioneel team. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om door te groeien binnen het bedrijf.
Je krijgt de mogelijkheid om relevante opleidingen en training te volgen waarbij eigen initiatief wordt gewaardeerd. Natuurlijk past bij de vaste baan een passend en concurrerend salaris.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie.
Graag zien we het gewenste salaris daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Test specialist1801-009
Rol: Sr. Test Engineer
Type inzet: Werving & Selectie
Locatie: Den Bosch
Start: zsm
Uren per week: 32 - 40
Duur van de inzet: Vast dienstverband
Uiterste reactie datum: zsm
Salaris indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Den Bosch zoeken wij voor een bemiddeling middels werving & selectie naar een Sr. Test Engineer die zichzelf herkent in onderstaand profiel. Deta-vast behoort ook tot de mogelijkheden, indien de intentie om in vaste dienst te treden daadwerkelijk aanwezig is.
Onze Opdrachtgever is een innovatieve en dynamische softwareleverancier die zich bezighoudt met het aanbieden van SAAS oplossingen aan een internationale doelgroep. Met zo’n 100 collega’s wordt er in een prettige, collegiale sfeer gebouwd aan oplossingen die in nauw overleg met de opdrachtgevers hun weg naar de (internationale) consument vinden. Naast het ‘object based’ aanbieden van de SAAS oplossingen, biedt de organisatie ook Business Process Insourcing als dienst waardoor een deel of het geheel aan processen wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.
Sr. Test Engineer
Wat houdt de functie Test Engineer bij onze opdrachtgever in?
Bij onze opdrachtgever werkt men met een zelfverzekerd en slagvaardig team van enthousiaste professional. Als Sr. Test Engineer heb je een gevarieerde functie. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van software die door de collega’s binnen de opdrachtgever wordt ontwikkeld voordat die aan klanten beschikbaar wordt gesteld.
De werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het kort:
 • Je stelt testscenario’s op en voert deze uit als onderdeel van functionele en regressie testen;
 • Je geeft input voor het opstellen van geautomatiseerde testscripts;
 • Je brengt de belangrijkste risicogebieden in kaart die door een test afgedekt moeten worden;
 • Je levert een actieve bijdrage in het proces van requirements engineering;
 • Je beoordeelt user stories op testbaarheid en de benodigde inspanning voor het uitvoeren van een test;
 • Je registreert je bevindingen van testresultaten en koppelt deze terug middels een testrapportage welke inzicht geeft in de kwaliteit van de software;
 • Je werkt goed en nauw samen in een team van softwareontwikkelaars en andere Test Engineers;
 • Je maakt deel uit van het hele proces van softwareontwikkeling;
 • Tot slot staat de klant voor jou centraal.

De gezochte kandidaat:
Je hebt minimaal een HBO denk- en werkniveau met een relevante ICT opleiding en minimaal 2 jaar werkervaring. Je maakt gebruik van actuele testmethoden, technieken en hulpmiddelen. Je gaat slim en pragmatisch om met de tijd en middelen die je ter beschikking hebt, steeds gericht op het testen van de belangrijkste functionaliteiten. Wanneer prioriteiten en omstandigheden veranderen pas je je aan, maar je houdt het doel van productkwaliteit steeds in het oog. Je gaat professioneel en representatief om met klanten wanneer je een acceptatietest begeleidt. Je vindt het leuk om binnen een snelgroeiend bedrijf te werken en jouw bijdrage te leveren aan de prettige werksfeer. Verder vragen we:
 • een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • sterke communicatieve en proactieve vaardigheden;
 • kennis en ervaring met traditionele testmethodieken TMap en/of ISTQB;
 • goed analytisch vermogen met een pragmatische instelling;
 • kennis en ervaring met testen in een Agile omgeving is een grote pre;
 • ervaring met SQL is een pre;
  ervaring in geautomatiseerd testen is een pre (Selenium).
  Aanbod van de opdrachtgever
  De opdrachtgever biedt een fulltime functie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een gezellig en bovenal professioneel team. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om door te groeien binnen het bedrijf.
  Je krijgt de mogelijkheid om relevante opleidingen en training te volgen waarbij eigen initiatief wordt gewaardeerd. Natuurlijk past bij de vaste baan een passend en concurrerend salaris.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste salaris daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Ontwikkelaar1801-008
Rol: React.JS Ontwikkelaar
Type inzet: Werving & Selectie
Locatie: Den Bosch
Start: zsm
Uren per week: 32 - 40 uren p.w.
Duur van de inzet: Vast dienstverband
Uiterste reactie datum: zsm
Salaris indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Den Bosch zoeken wij voor een bemiddeling middels werving & selectie naar een React.JS ontwikkelaar die zichzelf herkent in onderstaand profiel. Deta-vast behoort ook tot de mogelijkheden, indien de intentie om in vaste dienst te treden daadwerkelijk aanwezig is.
Onze Opdrachtgever is een innovatieve en dynamische softwareleverancier die zich bezighoudt met het aanbieden van SAAS oplossingen aan een internationale doelgroep. Met zo’n 100 collega’s wordt er in een prettige, collegiale sfeer gebouwd aan oplossingen die in nauw overleg met de opdrachtgevers hun weg naar de (internationale) consument vinden. Naast het ‘object based’ aanbieden van de SAAS oplossingen, biedt de organisatie ook Business Process Insourcing als dienst waardoor een deel of het geheel aan processen wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.
React.JS. Ontwikkelaar

Wat houdt de functie React.JS. Ontwikkelaar bij onze opdrachtgever in?
Als React.JS ontwikkelaar ben je samen met het front-end team verantwoordelijk voor de technische realisatie van de website en apps van de opdrachtgever. Aan de hand van technieken binnen het vakgebied; je eigen inzicht en cijfermatig onderbouwde analyses optimaliseer je de bestaande front-end van de opdrachtgever.De werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het kort:
 • Je creëert een robuuste code die goed getest is en gemakkelijk te begrijpen is voor je collega’s.
 • Je optimaliseert onze code en kwaliteit van dienstverlening door gebruik te maken van nieuwe oplossingen, technologieën en processen.
 • Je bent een mentor voor anderen op gebieden waar je sterk in bent en staat open voor begeleiding in gebieden waar je onbekend mee bent.
 • Je brengt enthousiasme, kennis en vaardigheden om met ons een robuuste, krachtige Front-end te bouwen.
 • Je levert solide innovaties aan de voortdurend groeiende markt van de opodrachtgever.

De gezochte kandidaat:
Je voelt je betrokken bij onze missie en doelstellingen en wilt samen met ons het werkveld waarin de opdrachtgever actief is, veranderen. Verder:
 • Jij geniet van wat je doet en je beroep is je passie.
 • Jij hebt veel ervaring in het ontwikkelen van een webapplicatie.
 • Jij hebt een solide achtergrond in het programmeren in JavaScript.
 • Jij heb kennis van jQuery, PHP/MYSQL en CMS systemen zoals Drupal.
 • Jij bent een expert als het gaat over Facebook’s React.JS framework.
 • Jij vindt het geweldig om indrukwekkende websites te bouwen met HTML5/CSS3.
 • Jij snapt de ideeën achter distributed systems/REST-based SOAs.
  Jij bent een echte teamplayer en vindt het leuk om proactief kennis te delen.

Aanbod van de opdrachtgever
De opdrachtgever biedt een fulltime functie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een gezellig en bovenal professioneel team. Daarnaast krijg je de mogelijkheid door te groeien binnen het bedrijf. Je krijgt de mogelijkheid om relevante opleidingen en training te volgen waarbij eigen initiatief wordt gewaardeerd. Natuurlijk past bij de vaste baan een passend en concurrerend salaris.Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste salaris daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Front end developer1801-007
Rol: Frontend Developer - Drupal
Type inzet: Werving & Selectie
Locatie: Den Bosch
Start: zsm
Uren per week: 32 - 40 uren p.w.
Duur van de inzet: Vast dienstverband
Uiterste reactie datum: zsm
Salaris indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Den Bosch zoeken wij voor een bemiddeling middels werving & selectie naar een Front-end developer – Drupal die zichzelf herkent in onderstaand profiel. Deta-vast behoort ook tot de mogelijkheden, indien de intentie om in vaste dienst te treden daadwerkelijk aanwezig is.
Onze Opdrachtgever is een innovatieve en dynamische softwareleverancier die zich bezighoudt met het aanbieden van SAAS oplossingen aan een internationale doelgroep. Met zo’n 100 collega’s wordt er in een prettige, collegiale sfeer gebouwd aan oplossingen die in nauw overleg met de opdrachtgevers hun weg naar de (internationale) consument vinden. Naast het ‘object based’ aanbieden van de SAAS oplossingen, biedt de organisatie ook Business Process Insourcing als dienst waardoor een deel of het geheel aan processen wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.Frontend Developer – Drupal Wat houdt de Frontend Developer Drupal functie bij onze opdrachtgever in?
De Frontend Developer Drupal is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de responsive websites en apps. Aan de hand van technieken binnen het Frontend vakgebied, ben je in staat om technische oplossingen te ontwikkelen in Drupal. Daarnaast neem jij ook complete website- en app (re)design projecten voor je rekening. Hierbij werk je samen met het marketingteam. Daarnaast integreer je de kernapplicatie van de opdrachtgever en maakt deze klant specifiek. Denk hierbij aan verschillende flows, designs en interactie met de gebruiker.De werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het kort:
 • Je volgt de nieuwste technieken en tools en past deze toe in je dagelijkse werkzaamheden.
 • Je bent in staat om op zeer korte termijn ideeën om te zetten in werkende prototypes.
 • Je wordt betrokken bij de ontwikkeling van de strategie en er wordt van je verwacht een passende visie te ontwikkelen op het gebied van Frontend Development.

De gezochte kandidaat
Je voelt je betrokken bij onze missie en doelstellingen en wilt samen met ons het werkveld waarin de opdrachtgever actief is, veranderen. Verder:
 • heb je minimaal 3 jaar werkervaring met Drupal (grote voorkeur voor Drupal 8) en bewezen succesvolle projecten afgerond;
 • ben je pragmatisch, analytisch en heb je de drive om je kennis en skills constant uit te breiden en verbeteren;
 • heb je een sterk gevoel voor design en usability;
 • kom je zelf met vernieuwende initiatieven;
 • is communiceren bij verschillende typen mensen voor jou geen probleem;
 • ben je sterk in het coördineren van development, zodat jouw designs omgezet worden in werkende oplossingen;
 • heb je een sterk gevoel voor design en usability;
 • heb je minimaal hbo denk- en werkniveau en heb je bij voorkeur een relevante opleiding afgerond, bijvoorbeeld Communication and Multimedia Design (CMD);
 • toon je interesse in nieuwe technieken, technologieën en applicaties;
 • heb je gedegen kennis van HTML5 en CSS3. Je bezit basiskennis van Javascript en JS frameworks;
  ben je een held wanneer je ook nog eens JSX en/of Sass kennis hebt (is een pre).

Aanbod van de opdrachtgever
De opdrachtgever biedt een fulltime functie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een gezellig en bovenal professioneel team. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om relevante opleidingen te volgen en door te groeien binnen het bedrijf. Natuurlijk past bij de vaste baan een passend en concurrerend salaris.Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste salaris daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Ontwikkelaar / Developer1801-006
Rol: Software Developer (.Net)
Type inzet: Werving & Selectie
Locatie: Den Bosch
Start: zsm
Uren per week: 32 - 40 uren p.w.
Duur van de inzet: Vast dienstverband
Uiterste reactie datum: zsm
Salaris indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Den Bosch zoeken wij voor een bemiddeling middels werving & selectie naar een Software developer die zichzelf herkent in onderstaand profiel. Deta-vast behoort ook tot de mogelijkheden, indien de intentie om in vaste dienst te treden daadwerkelijk aanwezig is.Onze Opdrachtgever is een innovatieve en dynamische softwareleverancier die zich bezighoudt met het aanbieden van SAAS oplossingen aan een internationale doelgroep. Met zo’n 100 collega’s wordt er in een prettige, collegiale sfeer gebouwd aan oplossingen die in nauw overleg met de opdrachtgevers hun weg naar de (internationale) consument vinden. Naast het ‘object based’ aanbieden van de SAAS oplossingen, biedt de organisatie ook Business Process Insourcing als dienst waardoor een deel of het geheel aan processen wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.Software DeveloperWat houdt de functie Software Developer bij onze opdrachtgever in?
Als Software Developer ben je verantwoordelijk voor het aanpassen, uitbreiden en de nieuwbouw van softwareprogramma’s. Jouw werkzaamheden in het kort:
 • je bouwt aan nieuwe functionaliteiten en voert wijzigingen op bestaande functionaliteiten door;
 • je automatiseert testscripts die zijn opgesteld door Test Engineers;
 • je werkt aan het verminderen van technical debt;
 • je werkt aan het oplossen van defects.

De gezochte kandidaat
Je beschikt over grondige kennis van operationele applicaties, componenten in de ICT-infrastructuur en andere applicatiecomponenten. Verder heb je minimaal 3 jaar ervaring als softwareontwikkelaar in een Microsoft omgeving en hebt een gedegen basiskennis op het gebied van ASP.NET, C#, SQL Server. Je vindt het leuk om binnen een snelgroeiend bedrijf te werken en jouw bijdrage te leveren aan de prettige werksfeer
Kennis en ervaring:
 • een afgeronde, relevante hbo-opleiding, bijv. op het gebied van hogere of technische informatica
 • dat je Microsoft Certified Application Developer (MCAD) of Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) bent of je bent bereid deze certificaten tijdens je dienstverband te behalen
 • brede kennis van relevante ontwikkeltools en -methoden
 • kennis op andere relevante ICT-gebieden zoals React, JSON, MVC, HTML & CSS, is een pre
 • een pragmatische en leergierige instelling met een hoog analytisch vermogen
 • een teamspeler die ook in staat om zelfstandig te werken
  een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Aanbod van de opdrachtgever
De opdrachtgever biedt een fulltime functie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een gezellig en bovenal professioneel team. Je krijgt de mogelijkheid om relevante opleidingen en training te volgen waarbij eigen initiatief wordt gewaardeerd. Natuurlijk past bij de vaste baan een passend en concurrerend salaris.Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste salaris daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Business consultant / Technisch consultant1709-012
Rol: Technical Business Consultant
Type inzet: Werving & selectie
Locatie: Regio Rotterdam
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Rotterdam zoeken wij een ervaren, pragmatische en ambitieuze Technical business Consultant voor een vast dienst verband bij deze interessante en succesvolle groeiende organisatie.
Onze opdrachtgever zoekt een ervaren Technical Business Consultant die zijn sporen verdiend heeft in de IT en graag opereert op het gebied van technologie, strategie en management.Als Technical Business Consultant inventariseer je de klantwensen en vertaalt deze naar de juiste technologische oplossingen. Binnen integrale projecten ontwikkel je de vereiste functionaliteit, stel je de technische ontwerpen op en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie bij de klant. Je bent in staat klantsituaties goed in kaart te brengen en je kunt de perfecte vertaalslag maken van de klantwens naar de techniek. Je kijkt verder dan de klantvraag, maar biedt door middel van een gedegen analyse en financiële onderbouwing de best passende technologische oplossing voor de klant.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de keuze van de platformen welke ingezet worden. Je voert de regie vanuit technisch perspectief en je coacht de aan jou toegewezen leden van het projectteam waarmee je de opdracht uitvoert. Je draagt daarin actief bij aan de kennisontwikkeling van jezelf en jouw collega’s, je bent een inspirator richting de collega’s.

De combinatie van mens, techniek en (data-)intelligentie maakt het mogelijk om voortdurend de dienstverlening van de opdrachtgever anders te organiseren, voortdurend nieuwe en betere oplossingen te creëren en aan te bieden aan individu, organisatie en maatschappij. Vanuit jouw rol ontwikkel en implementeer je nieuwe technologische concepten binnen de organisatie ten behoeve van nieuwe dienstverlening of als aanvulling op de bestaande dienstverlening.

Functie eisen
Je hebt een technische achtergrond en vanuit jouw ervaring en expertise ben je in staat om op technisch en strategisch niveau de klant van adviezen te voorzien.
 • Een afgeronde HBO/ WO opleiding op het gebied van ICT.
 • 5 tot 10 jaar werkervaring in de ICT, waarvan de laatste jaren als Technisch Consultant.
 • Een gedegen technische achtergrond
  Competenties:
 • Klantgericht
 • Communicatief vaardig
 • Analytisch en een conceptueel denker
 • Een verbindende factor binnen je team
 • Resultaatgericht
 • Lef
  Visie / integraal denken
  Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we de beschikbaarheid datum en het gewenste salaris en/of uurtarief (ivm deta-vast constructie) daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
C++ engineer16861
Rol: C++ Engineer
Type inzet: Tijdelijke inzet
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: zsm.
tarief indicatie: Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zoeken wij (met spoed) een C++ engineer.
Vanwege het internationale karakter van onze opdrachtgever, is het profiel opgesteld in het Engels. Van geschikte geïnteresseerde kandidaten zien wij graag een Engels CV met begeleidende motivatie tegemoet.
Our customer is looking for a C++ Engineer who will be perfecting and expanding the possibilities of the company’s core solutions. More specifically…to work on next-gen algorithms to be used for advanced systems.

Experience and skills required
 • Top-notch C++ programming skills and engineering know how (and a desire to keep learning).
 • Experience with cross platform development, both server and embedded environments.
 • A mathematical wizard who has been busy with combinatorial and probabilistic models.
 • Interested in the following: ADAS, Most Probable Path.
 • Ability to think out of the box and bring new ideas to the table.
 • Willingness to work on large and complex projects using the latest Agile processes.
 • Able to work and play well with others; Customer is a collaborative environment.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie (Beiden in het Engels). Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.