Alle

Projectleider / Project manager1708-036
Rol: Projectleider ICT infra voor onze eindklant de Gemeente Amsterdam
Locatie: Amsterdam
Start; 5-9-2017 indien haalbaar
Duur: 1 maart 2018
Aantal uren per week: 36
Tarief indicatie: Euro 77,50 maximaal [weging offerte 20% op tarief]
Bijzonderheden:
Reageren voor 25-8-2017 voor 14.00 uur bvk eerder!
Gesprekken worden ingepland tussen 29-31 augustus
Functieomschrijving
De projectleider is werkzaam binnen de afdeling Projecten en verantwoordelijk voor het realiseren van grote projecten op het gebied van serviceverlening, binnen tijd, budget en conform de acceptatiecriteria van de opdrachtgever. De functie wordt gekenmerkt door het voorbereiden en begeleiden van projecten van grote omvang en/of complexiteit.
De afdeling projecten bestaat uit projectleiders, -managers, programmamanagers, architecten en project management officers. Het team rapporteert aan de manager van de afdeling.
Werkzaamheden:
 • stemt af met bij de implementatie van projecten met betrokken partijen;
 • zorgdragen voor de adequate aansturing en bezetting van het projectteam;
 • (mede) uitvoeren van (delen van) het project;
 • realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
 • bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten;
 • stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen;
 • toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de PMO en Team Projecten;
  doen van voorstellen tot processen productverbetering o.b.v. lessons learned.

De eisen waarop de kandidaat / aanbieding moet voldoen:
- CV maximaal 5 A4 lang inclusief de motivatie in word formaat
- eis is HBO diploma met Bedrijfskunde of ICT
- eis is certificering Prince2 of IPMA level C. Tijdens kennismakingsgesprek dient u dit te laten zien.
- eis is dat u aantoonbare kennis van en ervaring heeft met:
- Document managementsystemen
- Digitale dienstverlening aan burgers
- Scrum / Agile
Deze ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv.
- eis is aantoonbare ervaring met managen van project budgetten van Euro 100k-500k
- eis is dat kandidaat 5 jaar ervaring heeft met het realiseren van technisch en organisatiewijzigingen. Moet blijken uit cv.
- eis is dat u minimaal 5 jaar ervaring heeft met gerichte ontwerpmethode en technieken, projectleiderschap en kwaliteitsmanagement. Dit moet blijken uit cv.- wens is dat u aantoonbare kennis heeft van bedrijfskunde en bestuurskunde. Dit dient uit cv te blijken.
- grote wens is dat u aantoonbare werkervaring heeft binnen een G4 gemeente.Afdeling
De gemeente Amsterdam wil optimale dienstverlening leveren aan Amsterdammers, publieke organisaties en bedrijven. Daarvoor is een duurzame, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur nodig. ICT verzorgt dit, samen met haar partners. Medewerkers van de gemeente Amsterdam gebruiken de ICT-infrastructuur om hun dagelijkse werk te doen. De gemeentelijke ICT-infrastructuur bestaat onder andere uit een netwerk met datacenters, maar ook uit bijvoorbeeld computers, telefoons en Wi-Fi. Dit alles wordt beheerd door ICT. Zij verzorgen ook de inkoop van nieuwe voorzieningen voor de ICT-infrastructuur.Naast het verzorgen van de ICT-infrastructuur die medewerkers gebruiken, ondersteunt de afdeling ICT ook bij het optimaal vastleggen en ontsluiten van informatie binnen de gemeente. Met die informatie kan de gemeente Amsterdam haar interne processen goed inrichten, zodat optimale dienstverlening geleverd kan worden aan Amsterdammers, publieke organisaties en ondernemers.Kortom, ICT verbindt Amsterdam en haar omgeving.Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.
Test specialist1708-033
Rol: sr. test analist crm
Type inzet: Projectmatige inzet
Locatie: Den Haag
Start: zsm
Uren per week: 40 uren p.w.
Duur van de inzet: 3 mnd indicatief (met optie tot verdere verlenging)
Uiterste reactie datum: zsm
tarief indicatie: Marktconform
Voor een van onze opdrachtgevers in Den Haag zijn wij op zoek naar een ervaren test-analist.
Het betreft been gerenommeerde organisatie actief in de financiële sector, waarbij op korte termijn een grootschalige migratie naar een nieuw aan te schaffen systeem zal gaan plaatsvinden.
Inhoudelijk uitdagend en erg interessant voor wat betreft de te migreren omgeving en gekozen oplossing.
Onze opdrachtgever is op zoek naar een senior test analist met enkele jaren ervaring, opgedaan binnen de financiële sector. . Een proactieve persoonlijkheid die gemakkelijk communiceert en snel zijn of haar weg weet te vinden in een voor hem of haar nieuwe omgeving. Het daarbij benaderen van de juiste personen binnen de organisatie voor het vergaren van de juiste inhoudelijke kennis is daarbij logischerwijze essentieel. Eerdere praktische ervaring op het gebied van het testen binnen een CRM traject geniet verder de voorkeur.Beschrijving van de rol
Als testanalist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de testanalyse. Je maakt gebruik van testspecificatietechnieken voor het bedenken en ontwerpen van testcondities en testgevallen op basis van de systeemspecificaties. Bovendien draag je als testanalist zorg voor de vastlegging van de testresultaten en de te gebruiken testhulpmiddelen (o.a. voor geautomatiseerde testuitvoering). Je hebt als testanalist ongeveer 5 jaar testervaring en voert zelfstandig testactiviteiten uit op basis van algemene instructies. Kennis en ervaring voor deze rol:
 • Hbo/academisch werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar testervaring bij voorkeur opgedaan binnen de financiële sector.
 • Kennis en ervaring in diverse testmethodieken, waaronder Tmap en /of ISEB
 • Je bent Tmap-of ISEB gecertificeerd.
 • Klantgerichtheid en kwaliteitsbewustzijn.
 • Sociale- en communicatieve vaardigheden.
 • Je bent gewend in complexe organisatieverbanden te opereren en om te gaan met diverse belangen.
 • Kennis en ervaring met scrum en Agile.
 • Kennis van en ervaring met geautomatiseerd testen en testtools (bijv. Selenium).
 • Enige kennis van en ervaring met Rapid Application Development (RAD).
  Ervaring opgedaan binnen de pensioen branche geldt als een pré.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Consultant1708-032
Rol: Sr. Consultant aanbesteding
Start: medio September
Einde: Indicatief April 2018 (totaal indicatief 600uur begroot) met optie op verlenging
Locatie: Schiedam
Tariefindicatie: €120 all in Ex. btw.
De senior ICT consultant zal betrokken zijn bij de eerste drie fases.
Doelstelling opdracht
De ingehuurde consultant levert als eindproduct een specificatie op die de DCMR rechtstreeks kan verwerken als Programma van Eisen en Wensen in een Europese Aanbesteding voor het NMKA voor de meldkamer. Ook is de consultant betrokken bij de Proof of concept.
Aangezien de DCMR nu een derde poging onderneemt om het NMKA aan te besteden, willen wij de kans op succes maximaliseren. Uw kandidaat heeft zijn/haar sporen binnen het
vakgebied ruim verdiend en voorziet de DCMR van heldere adviezen. Uw kandidaat verstaat de kunst om op diverse niveaus te communiceren met stakeholders, kan verbindingen leggen en heeft de expertise, senioriteit en overtuigingskracht om de DCMR te helpen de juiste keuzes te maken.
De DCMR behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen indien naar mening van de DCMR geen van de aangeboden kandidaten de opdracht tot een goed einde kan brengen.
Onafhankelijke consultant
De DCMR wil als overheidsorganisatie de markt open, eerlijk en transparant benaderen waarbij alle ondernemers gelijk worden behandeld en wil de DCMR iedere schijn van favoritisme en willekeur uitbannen. Daarom dient u de DCMR te voorzien van deskundig, objectief en onafhankelijk advies. Om deze onafhankelijke rol te waarborgen dient uw organisatie zich te
onthouden van advisering aan marktpartijen over de aanbesteding NMKA bij de DCMR. Uw onafhankelijke rol ten opzichte van alle mogelijke marktpartijen houdt tevens in dat u geen enkel zakelijk belang heeft bij gunning aan één bepaalde marktpartij.
Opdrachtbeschrijving
In de visie van de DCMR vormt het specificeren een cruciale fase in een aanbestedingstraject.
Ten eerste zal een ondernemer zijn aanbieding baseren op de specificaties die door de DCMR zijn opgenomen in de aanbesteding. Ten tweede wordt met de opgestelde specificaties in
belangrijke mate de inhoud bepaald van de overige twee stappen in het tactisch inkoopproces (selecteren en contracteren). De DCMR streeft er naar om overspecificatie te voorkomen. Pas tijdens de uitvoering van de opdracht door de consultant zal duidelijk worden of de Specificatie de vorm krijgt van een volledig functionele beschrijving (vraagspecificatie), een
conceptspecificatie (in Programma van Eisen en Wensen), of een detailspecificatie (in een bestek). e.e.a. afhankelijk de specifieke situatie, technische (on)mogelijkheden en
inkoopbehoefte van de DCMR.
Specificaties vragen om een duidelijk beoordelingskader zodat het transparantiebeginsel en de gelijke behandeling van inschrijvers zijn gewaarborgd; de Succhi di Frutta-norm (zie bijlage 1).
De potentiële inschrijver/gegadigde moet op basis van de door u opgestelde Specificatie een goed beeld hebben wat van hem wordt verwacht om een “winnende” aanbieding op te stellen.
Als onderdeel van het eindproduct draagt uw kandidaat verantwoordelijkheid voor de volgende zaken:
 • Advies aan de DCMR met betrekking tot de technologische mogelijkheden
 • Opstellen van een Specificatie die door de DCMR opgenomen kan worden in de op te starten Europese Aanbesteding. De Specificatie is zo opgesteld dat het vinden van een
  technologische oplossing zoveel mogelijk aan de expertise uit de markt wordt overgelaten;
 • De Specificatie is objectief, neutraal en volledig, waarbij alle aspecten van de gewenste situatie bij de DCMR aan de orde komen;
 • Met het inbrengen van marktkennis wordt vastgesteld of de gevraagde specificaties realistisch, haalbaar en uitvoerbaar zijn, of de specificaties niet achterhaald zijn. Bovendien
  wordt beoordeeld of er innovaties mogelijk zijn met de opgestelde specificaties;
 • Advies aan de DCMR met betrekking tot het opstellen van een nadere overeenkomst, inclusief af te sluiten service level agreements (SLA’s).
 • Advies aan de DCMR met betrekking tot het uitvoeren van een Proof of Concept
 • Ondersteuning van de DCMR tijdens de uitvoering van de aanbesteding (o.a. beoordeling Inschrijvingen en beantwoorden vragen via de Nota van Inlichtingen)
 • De consultant is volwaardig lid van de projectgroep en neemt daarmee deel aan hetprojectmatig ontwikkelproces. Taken en verantwoordelijkheden zijn vooraf duidelijk belegd
  en de projectleider bewaakt en stuurt bij waar nodig.
  Contacten
 • Interne klanten (Meldkamer, Inspectie, Communicatie, Account, Procesondersteuning)
 • Externe klanten (Omgevingsdiensten)
 • Specialisten automatisering en informatisering
 • Inkoop
 • Business Control
  Opleiding
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau (blijkende uit een voor de functie relevante opleiding of werkervaring)
  Werkervaring
 • Aantoonbare werkervaring met gelijkwaardige projecten
 • Minimale ervaring van vijf jaar
 • De ervaring moet recent zijn
  Competenties
  De competenties waar de kandidaat in het interview op wordt getoetst.
 • Organisatiesensitiviteit
 • Communicatieve vaardigheden
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgericht
 • Verandervermogen
  Positief kritisch
Pmo1708-031
Rol: PMO’er
Type inzet: Detachering (evt. deta-vast)
Locatie: Amsterdam
Start: zsm
Uren per week: 32 uren p.w.
Duur van de inzet: 4 mnd indicatief
Uiterste reactie datum: 17/8
tarief indicatie: Marktconform

Voor een van onze opdrachtgevers in Amsterdam zijn wij op zoek naar een PMO’er.

Rol:
Je wordt ingezet ter ondersteuning van een groot lopend programma binnen de organisatie van de opdrachtgever. Je zult nauw samenwerken met het programmateam en de projectmanagers in de verschillende afdelingen. In deze uitdagende en veelzijdige rol ben je verantwoordelijk voor de integrale planning van verschillende samenhangende initiatieven die door het hele bedrijf lopen. Daarnaast ondersteun je het programmateam in hun werkzaamheden en in de voorbereiding van besprekingen en stuurgroepen. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor alle PMO-processen; van administratie tot risicomanagement. Het programma is van groot belang voor de opdrachtgever wordt in de top van het bedrijf uitgevoerd; de opdrachtgever zoekt daarom een PMO-er die makkelijk communiceert met directie en senior management en die ook onder werkdruk alert en professioneel blijft handelen.

Vereisten voor deze rol.
- WO Werk- en denk niveau
- minimaal 3 tot 5 jaar PMO ervaring
- Reeds ervaring opgedaan binnen complexe programma’s in soort gelijke rol
- expert MS Project, MS Excel, MS Powerpoint, MS Word
- Analytisch sterk;
- Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling)
- Goede beheersing van het Nederlands en Engels
- Omgevingssensitiviteit (complexe, multi stakeholder omgeving)
- Teamspeler
- Resultaatgericht
- Zorgvuldig op inhoud en relatie

Deta-vast
Opdrachtgever heeft de wens uitgesproken om deze rol na een initiële tijdelijke inzet, over te laten gaan in een direct dienstverband met de kandidaat en de opdrachtgever. Deze deta-vast wens is echter geen knock-out indien de gezochte kandidaat hiervoor niet zou willen opteren. Graag zien wij in een reactie van geïnteresseerden echter wel graag of een vast dienst verband naeen van te voren overeen te komen periode van tijdelijke inzet overwogen wordt. Het betreft hierbij niet meer of minder dan een intentie.

Van kandidaten die zichzelf herkennen in bovenstaand profiel, zien we graag een up-to-date CV voorzien van een op deze rol toegespitste korte motivatie. Graag zien we het gewenste Uurtarief daarbij vermeld. En tot slot het verzoek om reeds geplande cursusdagen, vakanties en dergelijk ook aan te geven in de reactie.
Systeem beheerder1708-030
functie: Systeem Beheerder
start: medio September
Duur: Eind 2017 met optie van verlenging
32-36 uur per week
locatie: Rotterdam
reageren uiterlijk 27-08-2017
Helaas zijn ZZP-ers
Jouw rol
We zijn voor een project op zoek naar een Systeembeheerder die op Security gebied zijn sporen ruimschoots verdiend heeft. Je bereidt de implementatie van ICT beveiligingsmaatregelen voor en draagt zorg voor een beveiligingsniveau dat past bij de behoeften en risicobereidheid van de organisatie. Je maakt analyses en stelt procedures en projectvoorstellen op die betrekking hebben op de informatiebeveiliging en de verbetering daarvan. Tenslotte begeleid je security audits en initieert en bewaakt de daaruit voortvloeiende verbeteracties.
Jouw profiel
 • Deskundig gesprekspartner op gebied van ICT beveiligingsbeleid voor interne en externe stakeholders;
 • Bekend met technische ICT infrastructuren in een enterprise omgeving (>5000 werkplekken);
  zie onderstaande technische skills
 • Volger van technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT beveiliging;
 • Ten minste 5 jaar aantoonbare ervaring met ICT security en informatiebeveiliging;
 • Overtuigingskracht en ruime ervaring in werken in projecten en het inrichten van processen;
 • Analytisch sterk;
 • Je kunt omgaan met tegengestelde belangen en hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Het duidelijk kunnen overbrengen van informatie naar beheerders
 • Het kunnen opzetten van een risico en impact analyse (RIA) voor de implementatie van de gevonden oplossing in de omgeving.
 • Het kunnen opleveren van duidelijke documentatie mbt de uitgewerkte en geïmplementeerde oplossing
 • hbo/academisch werk- en denkniveau, aangevuld met gerichte technische opleiding conform onderstaande skills.

  Technische skills
 • Gedegen kennis van Microsoft server systemen, Windows server 2003/2008R2/2012R2/2016
 • Gedegen kennis van PKI infrastructuren, certificaten, cipher suites, certificate authorities
 • Gedegen kennis van Windows domein policies voor de implementatie van security maatregelen.
 • Kennis en ervaring met powershell voor het eventueel maken van scripts tbv de implementatie van de oplossing.
  Kennis van Windows terminal services.
Software architect1708-027
Role: Software architect [Angular/ Active Directory Application LDAP and Identity specialist]
Location: Den Bosch (& partly from home location)
Start: End September beginning of October
Hours per week: between 8 and 40 (in consultation with professional)
Period: several weeks

Our customer is currently building a new application used for its global organization.
For this purpose the customer seeks external expertise for the authorization process design within the application.
The required candidate will assist in the development project, hereby specifically acting as technical consultant between the enterprise architect and the software architect, but also (if and when the situation request) is able to pragmatically help out in coding activities (Angular2) in creating an application LDAP and Role based access authorization model. The desired solution will consist of Active Directory, Lightweight Directory Services for authorization matrix role based access functionality. Ideally the required candidate will have gathered experience in both Java / Angualr surroundings, but also with Active Directory, preferably in similar scoped projects. The coordination and controlling activities are to be carried out by the sought professional.
Communication (spoken and written) is in English. The up-to-date resume and motivation are therefor requested in English as well.

Technical scope
The application consist of Cosmos, GMC and a orchestration frontend written in Angular 2 , Java and is running on a windows Platform with SQL 2016.
The intention is to install the application being able as a stand alone setup or as an enterprise setup in combination with Active directory and Active directory federation services. So the initial Idea was to use AD LDS (active directory lightweight directory service) but other alternatives providing similar result and functionality are also possible.
Emphasis on external experience focusses on the area of setting up the LDAP schema, password synchronization, authentication and authorization in the application. This both from an infrastructure perspective, as wel as coding the right connectors in the application.

Additional tasks and duties:
 • Assist Application and infrastructure architect in choosing the right setup
 • Help in the design for both situations (standalone-Enterprise)
 • Advise and possibly develop the necessary code in the application
 • Setup the authorization matrix, develop the LDAP schema, connectors and synchronization of systems
 • Help to create procedures for operational management
 • Hands on help with creating the solution.
  “Doing the right things, and doing things right”: a pragmatic approach on delivering a quality solution.

  Candidates recognizing themselves in the required professional described above are kindly requested to send us their resume along with a brief motivation (both in English) and the desired hourly tariff. Planned courses and holidays are also to be mentioned in the response.
  Questions and further information can be obtained through mail: info@datapool.nl
Functioneel beheerder1708-026
Medewerker Functioneel beheer
reactie uiterlijk 24-8-2017
Aantal uur per week: 36
Start In overleg september 2017
Duur 28-2-2018 met optie van verlenging
Let op: Indien je geen recente werkervaring hebt opgedaan bij Gemeente Amsterdam met Socrates heeft het geen nut te reageren.
Functieomschrijving
Als Functioneel beheerder binnen het team Socrates neem je een centrale positie in tussen gebruikers, bedrijfsprocessen en IT en
ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het bedrijfskritisch informatiesysteem Socrates.
Dit vindt plaats binnen een zeer complexe en dynamische omgeving.
Dit werk kan alleen adequaat worden uitgevoerd door medewerkers die de organisatie(s) goed kennen en doortastend en zakelijk optreden.
Het vakgebied van Functioneel beheer richt zich op gebruikersondersteuning, beheer van het bedrijfscritische informatiesysteem Socrates en
operationele ICT ondersteuning.
Werkzaamheden
Vanwege langdurige ziekte zijn wij op zoek naar een tijdelijke aanvulling van het team Voorzieningen.
Dit team is verantwoordelijk voor het verstrekken van de Stadspas en andere verstrekkingen zoals Scholieren vergoeding, PC-kids, OV vergoeding, etc.
De werkzaamheden betreffen de afhandeling van de dagelijkse werkzaamheden.
Consultant / Architect1708-012
Rol: Software architect [Application LDAP and Identity specialist]
Locatie: Den Bosch of mogelijk deels vanuit eigen locatie
Start: half - eind september
aantal uren per week: tussen de 8-40 uur, afhankelijk van beschikbaarheid van de professional en de fase waarin de opdracht zich bevind.
Duur: enkele maanden
Nagekomen inforamtie die belangrijk is:
Onze klant is een applicatie aan het bouwen die wereldwijd ingezet moet gaan worden. De huidige architect heeft geen ervaring met het designen van autorisaties binnen de applicatie.
De applicatie is een CCS [Customer Communication Services] Er moet dus een design gemaakt worden, identity store, configureren. Bvk ook met Active Directory kunnen communiceren.
Het daadwerkelijke bouwen zal naar alle waarschijnlijkheid naar India worden geoutsourced. De begeleiding hiervan zal ook gedaan moeten worden door deze persoon.
De voertaal is dus Engels, verwacht wordt een Engelstalig cv en motivatie.
Beschrijving zoals onderstaand is dus niet helemaal volledig,
Application LDAP and Identity specialist
As Application LDAP specialist, you will assist and guide the CCM project in creating an application LDAP and Role based access authorization model.
Our application systems will need to be improved by implementing an authorization matrix and LDAP.
The application consist of Cosmos, GMC and a orchestration frontend written in Angular 2 , Java and is running on a windows Platform with SQL 2016.
The intention is to install the application being able as a standalone setup or as an enterprise setup in combination with Active directory and Active directory federation services. So our initial Idea was to use AD LDS (active directory lightweight directory service) but any other working combination would be ok.
We need help with setting up the LDAP schema, password synchronization, authentication and authorization in the application. This both from an infrastructure perspective, as wel as coding the right connectors in the application.
Your job will be:
 • Assist Application and infrastructure architect in choosing the right setup
 • Help in the design for both situations (standalone-Enterprise)
 • Advise and possibly develop the necessary code in the application
 • Setup the authorization matrix, develop the lDAP schema, connectors and synchronization of systems
 • Help to create procedures for operational management
 • Hands on help with creating the solution.
  “Doing the right things, and doing things right”: a pragmatic approach on delivering a quality solution.
Domein architect / Architect1707-023
Rol: Domein Architect Digital information
Locatie werkzaamheden: Amsterdam
type inzet: detachering
Start in overleg, 32-40 uur per week
Duur eind 2017 met optie van verlenging afhankelijk voortgang project
Opdrachtomschrijving:
Onze klant zoekt een Domein Architect voor de afdeling Digital Information. Een klantgerichte professional die verbinding kan leggen tussen Business en IT.
Een commerciele en resultaatgerichte omgeving waarbij je de connectie zal zijn tussen de software architecten van jouw afdeling en de Enterprise architectuur.
Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en oplevering van architectuur producten en je vervult een toetsende rol tijdens de realisatie.
Je neemt het senior management, je collega architecten en project en scrum-teams mee in de totstandkoming van (strategische) haalbare oplossingen.
Hierin vervul je een adviserende rol.
De afdeling Digital & Innovation is onderdeel van Bank. Zij richten zich op de innovatie van de digitale kanalen voor klanten en de continue verbetering van de klantbediening en bedrijfsvoering van de Bank.
Jouw opdracht zal bestaan uit de volgende taken:
 • Je bent goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het web, mobile en integratie domein;
 • Ontwikkelt samen met de business een toekomstvisie voor deze domeinen en vertaalt deze naar een IT Roadmap;
 • Zelfstandig in staat om: PSA, SA, Decision documenten en inschattingen te leveren van haalbare oplossingen;
 • Mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van technische oplossingen;
 • Toetst en challenged requirements;
 • De verbinding tussen de Enterprise architect en de architecten van de afdeling;
 • Je onderhoudt nauwe contacten met de andere domeinarchitecten;
 • Je helpt mee met optimaliseren van de architectuur discipline.

We zoeken iemand met de volgende competenties:
 • Assertief met een brede range aan stakeholders, senior management tot en met de collega’s op de werkvloer;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift;
 • Analytisch, planmatig en resultaat gedreven, afspraak is afspraak;
 • Klantgericht zowel intern als richting eindklanten;
 • Visueel inzicht;
 • In staat je visie goed over te brengen en mensen mee te nemen in je verhaal;
 • Flexibel ingesteld en goed om kunnen gaan met veranderingen.

Gevraagde ervaring en achtergrond:
 • 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je hebt een hbo- of wo-werk- en -denkniveau;
 • Uitstekend op de hoogte van ontwikkelingen in het online/mobile domein;
 • Ervaring met het werken als architect in Agile omgevingen;
  Ervaring met service georiënteerde architecturen.

Herken je jezelf in dit profiel? Graag ontvangen wij een cv in word formaat met op de aanvraag inhoudelijk geschreven motivatie. Natuurlijk ook graag beschikbaarheid, vakantieplannen en een uurtareif. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.